http://www.javazygx.cn/

勾琴兰

万里琼花朵朵开,人间又是玉瑶台。

孩童不解其中味,打滚撒娇笑语来。

枯枝

小院寒枝向晚冬,西风绕树万千重。

行人欲问伤悲否,枯木犹曾叠翠浓。

白花点点影徘徊,月下枝头纷纷开。

卧雪眠霜不惧冷,幽香暗溢唤春来。

(作者单位:重庆谢家湾小学)